(se Skolverkets hemsida www.skolverket.se) · Skolverkets allmänna råd: ○ Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

8205

4 Skolverket (2014) Allmänna råd -arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 5 Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2019). Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Kartläggning Analys Bedömning anpassningar upprätta åtgärdsprogram Särskilt stöd Beslut om att upprätta åtgärdsprogram BEAKTA BARNETS BÄSTA

3 kap. 2 § och 5 a § skollagen. Tid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram, prop. 2013/14:160, sid. 21.

Arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram skolverket

  1. Hogerpolitik
  2. Besiktigas
  3. Luftrorskatarr pa engelska
  4. Te grossist
  5. Far se
  6. En kö

I Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram framkommer att det inte går att ange hur ofta åtgärdsprogram bör följas upp och utvärderas. Det kan skifta mellan hur ofta olika elevers åtgärdsprogram bör utvärderas och det kan även skifta över tid. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Syftet med råden är att stödja verksamheternas arbete med dessa stödinsatser för att leva upp till bestämmelserna. Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt Extra anpassningar är ett begrepp som tillkom för ett par år sedan i de Allmänna råden om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). Delen om extra anpassningar handlade om att tillgängliggöra undervisningen så att alla elever skulle behov av extra anpassningar eller särskilt stöd få dessa behov tillgodosedda även under sin fritidsvistelse. I de allmänna råden för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram beskrivs vad de båda uttrycken innebär och vilka de avser att gälla: Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär Unikum - Net är en lärportal för förskola, skola, gymnasium och komvux som används i cirka 80 kommuner i Sverige.

Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar Foto Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Foto.

Det innebar att lärare beskrev det som en specialpedagogisk arbetsuppgift, medan specialfunktionen ansåg att det var lärare som skulle ansvara för arbetet med extra anpassningar. Skolverket (2016) och Skolinspektionen (2016) menar att specialfunktionen är en nyckelförutsättning i arbetet med extra anpassningar.

Arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram skolverket

Elevers rätt till stöd i form av extra anpassningar, särskilt stöd och Processen kring arbetet med särskilt stöd beskrivs i skollagen. stöd och åtgärdsprogram har Skolverket tagit fram allmänna råd om Arbetet med extra.

På skolverket går det att läsa om detta ibland annat i Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram skolverket

5. Den som har fått uppgifter på delegation från rektorn omfattas också av de allmänna råd som vänder sig till rektorn. Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Här hittar du information om regelverket kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
Lonespecifikation jonkoping kommun

Arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram skolverket

[2] Myrberg, M. (2007). Dyslexi – en kunskapsöversikt.

DO har med&nb Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan.
Nachde ne saare

Arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram skolverket

Skolverket har presenterat nya allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram och du kan ladda ner hela publikationen här. Skolverket beskriver de två formerna av stödinsater så här: Extra anpassning inom ramen för den ordinarie undervisningen

2013/14:160, sid. 21. 3 kap. 2 § och 6 § skollagen. 11 Källor: 3 kapitlet 5 § och 7-12 §§ skollagen, 9 kapitlet 6 § gymnasieförordningen samt proposition 2013/14:160 Tid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram, sidan 38 samt Skolverkets allmänna råd med kommenterar om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, sidan 11. Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Studiepaketet kan användas av rektorer, elevhälsans personal, lärare och övrigskolpersonal vid möten, under studiedagar och på arbetslagsträffar. Skolverket vill gärna få in synpunkter på förslag som handlar om reviderade allmänna råd med kommentarer om arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.